หน้าแรก >> การฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วย 3 เดือน
การฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วย 3 เดือน

โดยมีหลักสูตรฝึกภาคปฏิบัติที่โรงพยาบาลยันฮี ในหน่วยงานเฉพาะทางตามความรู้ความสามารถ และความสมัครใจของผู้เรียน ซึ่งการเรียนการสอนจะเน้นคุณภาพจากอาจารย์ที่เป็นแพทย์ พยาบาลโดยตรง ปฏิบัติงานจริงในหอผู้ป่วยและแผนกต่างๆในโรงพยาบาลยันฮี ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในการทำงานเกี่ยวกับการทำงานจริงทราบถึงวิถีของคนทำงาน โดยผู้เรียนจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 100 บาท สำหรับฝึกงานภาคปฎิบัติ 3 เดือนที่โรงพยาบาลยันฮี อาทิเช่

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

ศูนย์ผิวหนัง

ห้องผ่าตัด

ห้องคลอด