ข่าวสาร
ข่าวสาร

การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของน้องรุ่นที่ 27

บรรยากาศการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง

น้องรุ่นที่ 27 เรียนกายวิภาคศาสตร์

เรียนกายวิภาคศาสตร์ กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

การเรียนการสอนภาคปฎิบัติของน้องๆรุ่นที่27 วิชาการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

การเรียนการสอนภาคปฎิบัติของน้องๆรุ่นที่27 วิชาการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

การเรียนการสอน น้องๆรุ่นที่ 27 วิชาการช่วยฟื้นคืนชีพ (BLS)

วิชาการช่วยฟื้นคืนชีพเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ความภาคภูมิใจของน้องที่ประสบความสำเร็จ

ความภาคภูมิใจของน้องที่ประสบความสำเร็จ

นักเรียนโรงเรียนยันฮีบริบาล รุ่นที่ 27การป้องกันไข้เลือดออก

นักเรียนโรงเรียนยันฮีบริบาล รุ่นที่ 27 ได้ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนหาความรู้ใหม่ๆได้พบปะกับผู้คนในชุมชนแสงทอง

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน การชงนม ,การอุ้ม , ของน้องๆรุ่นที่ 27

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน การชงนม ,การอุ้ม , ของน้องๆรุ่นที่ 27 ค่ะ

การเรียนการสอน วิชาการอุ้มอาบน้ำสระผมการห่อตัวเด็ก ของน้องๆรุ่นที่ 27

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาการอุ้ม , อาบน้ำ-สระผม , การห่อตัวเด็ก ของน้องๆรุ่นที่ 27 ค่ะ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิงรุ่นที่ 26 ค่ะ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิง ของน้องๆรุ่นที่ 26 ค่ะ

พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 24-25

Congratulations ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักเรียนยันฮีบริบาล รุ่นที่ 24-25