หน้าแรก >> ทำไมต้องเลือกเรียนที่โรงเรียนยันฮีบริบาล
ทำไมต้องเลือกเรียนที่โรงเรียนยันฮีบริบาล

  • เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข
  • ใช้ระยะเวลาในการเรียนสั้น แต่สามารถเพิ่มพูนทั้งความรู้และทักษะวิชาชีพที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพผู้บริบาลในอนาคต
  • ได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลยันฮี กับบุคลากรสหวิชาชีพของทางโรงพยาบาลที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงด้านการบริบาล
  • สถานพยาบาลและคลินิกหลายแห่งมีความต้องการบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาโดยตรงจากหลักสูตรการบริบาล ตลาดแรงงานยังคงเปิดกว้าง และโรงพยาบาลยันฮีก็เปิดรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้บางส่วนที่ผ่านการประเมินผลการเรียน ทักษะความสามารถ และพฤติกรรมเข้าทำงานกับทางโรงพยาบาล
  • การเดินทางสะดวกสบาย อยู่ติดกับสถานีรถไฟใต้ดิน
  • ค่าเล่าเรียนถูกเมื่อเทียบเคียงกับโรงเรียนการบริบาลหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร (โรงเรียนบริบาลกรุงเทพ) มีหอพักนักศึกษาฟรี หรือหอพักภายนอกที่ราคาถูกตั้งอยู่แวดล้อม

โรงเรียนการบริบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เปิดการเรียนการสอนในปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 60 แห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ “โรงเรียนยันฮีบริบาล” แน่นอนว่านักเรียน นักศึกษา ที่สนใจศึกษาต่อด้านการบริบาลย่อมมีตัวเลือกและทางเลือกที่หลากหลายประกอบการตัดสินใจ คำถามเริ่มแรกที่หลายคนต้องการทำความเข้าใจ ไม่ว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือสูงกว่า ย่อมต้องการรู้ว่า “การบริบาล” คืออะไร?

ตามนิยามความหมายที่รวบรวมได้จากคำจำกัดความโดยองค์กรและหน่วยงานด้านการสาธารณสุขหลายแห่งประมวลออกมาได้ว่า “การบริบาล” คือ การดูแล เลี้ยงดู และรักษา ผู้ที่อยู่ในภาวะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือมีปัญหาสุขภาพ โดยครอบคลุมตั้งแต่เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีปัญหาสุขภาพที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด คำถามต่อมาคือ เรียนผู้ช่วยพยาบาลกรุงเทพ หรือเรียนบริบาลกรุงเทพ? “โรงเรียนการบริบาล” กับ “โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล” แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร? เพราะยังมีหลายคนที่กำลังสืบค้นข้อมูลเพื่อศึกษาต่อเกิดความสับสนระหว่างสองคำนี้ คำตอบคือ แตกต่างกัน ในหลากหลายมิติดังจำแนกความแตกต่างดังนี้

ความแตกต่างด้านการผลิตบุคลากร ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบริบาล อย่างเช่นโรงเรียนยันฮีบริบาลจะเรียกว่า “ผู้บริบาล” หรือ “พนักงานช่วยเหลือคนไข้” (NA) ขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจะเรียกว่า “ผู้ช่วยพยาบาล” (PA)

ความแตกต่างด้านขอบเขตหน้าที่ ผู้บริบาลมีหน้าที่เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่คนไข้ จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และหัตถการต่างๆ ให้ครบถ้วนและพร้อมงาน ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการทำหัตถการต่างๆ คัดกรอง ประเมินสภาพผู้ป่วย ดูแลผู้ป่วย ร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ ขณะที่ขอบเขตการทำงานของ“ผู้ช่วยพยาบาล” (PA) สามารถให้อาหารผู้ป่วยทางสายยาง ทำแผล แต่ไม่สามารถฉีดยาหรือจ่ายยาคนไข้ได้เหมือนพยาบาล

ความแตกต่างด้านวุฒิการศึกษาและวิธีการสมัครเข้าศึกษา “โรงเรียนการบริบาล” กำหนดวุฒิการศึกษาของผู้สมัครต้องจบมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ ม.3 และไม่ต้องสอบเข้า ขณะที่ “โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล” ต้องสำเร็จการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ม.6 เป็นต้นไป หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสภาพยาบาล

ความแตกต่างด้านระยะเวลาในการศึกษา “โรงเรียนการบริบาล” ใช้ระยะเวลาในการศึกษาทั้งสิ้น 3 เดือน หรือ 6 เดือน เป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยเรียนภาคทฤษฎี 3 เดือน และภาคปฏิบัติอีก 3 เดือน ขณะที่ โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลใช้เวลาในการศึกษาทั้งสิ้น 1 ปี ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบริบาลสามารถไปศึกษาต่อในโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลได้ แต่ไม่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตใดๆ ต้องไปเริ่มต้นศึกษาใหม่ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

ส่วนอีกข้อสงสัยคือหลังสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบริบาลแล้วสามารถเข้าศึกษาต่อพยาบาลศาสตร์ได้หรือไม่ คำตอบคือ ไม่สามารถศึกษาต่อได้ เพราะมีเงื่อนไขในการเข้าศึกษาแตกต่างกัน การศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ม.6 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยสมัครผ่านระบบการสอบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยตรง เป็นข้อสอบจากส่วนกลาง ไม่ได้เป็นข้อสอบที่กำหนดขึ้นเฉพาะเพื่อการสอบคัดเลือกของโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลแต่ละแห่ง หรือโรงเรียนการบริบาลที่เป็นหลักสูตรระยะสั้น ไม่มีการสอบคัดเลือกแต่อย่างใด

ผู้ทำหน้าที่บริบาลหรือดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ช่วยทันตแพทย์และหน้าที่อื่นๆ ตามขอบเขตจึงควรมีความรู้และทักษะที่ถูกต้องตามหลักอนามัยและสาธารณสุข รวมทั้งการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านการบริบาลขั้นพื้นฐานได้ เพื่อลดอัตราเสี่ยงด้านปัญหาสุขภาพและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้รับบริบาลได้ การเรียนบริบาลจึงมีความสำคัญมาก และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในการรองรับความต้องการลูกจ้างของสถานพยาบาลทั้งภายในและต่างประเทศเนื่องจากประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขชั้นนำแห่งหนึ่งของเอเชียและของโลก จึงมีความต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาทำงานด้านการบริบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ หลักสูตรการเรียนการสอนด้านการบริบาลในโรงเรียนบริบาลกรุงเทพฯหรือในต่างจังหวัดมีการจำแนกออกเป็นหลากหลายสาขาที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ, หลักสูตรดูแลเด็กเล็ก, หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร, หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์, หลักสูตรผู้ช่วยในคลินิกเสริมความงาม, หลักสูตรผู้ช่วยในสปา, หลักสูตรผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด, หลักสูตรผู้ช่วยในคลินิกแพทย์แผนจีน, หลักสูตรผู้ช่วยในคลินิกแพทย์แผนไทย เป็นต้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีทางเลือกทั้งสถานที่เรียนและสาขาวิชาที่สนใจเข้าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะวิชาชีพด้วย