หน้าแรก >> ประวัติก่อตั้งโรงเรียน
ประวัติก่อตั้งโรงเรียน

โรงเรียนยันฮีบริบาล โรงเรียนมาตรฐานคุณภาพระดับ ดีมาก เป็นโรงเรียนในเครือบริษัท โรงพยาบาลยันฮี จำกัด ประเภทโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดสอนหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนยันฮีบริบาลได้ ใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ตามหนังสืออนุญาตเลขที่ กร.222/2555

โรงเรียนยันฮีบริบาล ได้ก่อตั้งขึ้นโดยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลยันฮี ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ผู้ช่วยทางการพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยแพทย์ศูนย์ความงาม ที่มีคุณภาพที่ดีและเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนยันฮีบริบาล บริหารงานโดยคณะผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทางการพยาบาลโดยตรง นำโดย ทพญ.ลดาวดี สัมฤทธิวณิชชา เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง และ นางศจี วงษ์บุญชา เป็นผู้บริหารโรงเรียน พร้อมด้วย ครู/ผู้สอน ประกอบด้วย บุคลากรแพทย์ พยาบาล วิชาชีพอื่น

โรงเรียนยันฮีบริบาลมุ่งเน้นการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เสริมสร้างประสบการณ์ และจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างศักยภาพให้กับผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ ทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะด้านสังคม ควบคู่กับจริยธรรมอันดีงาม ผู้เรียนซึ่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนยันฮีบริบาลจะสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีแบบแผน และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ระดับวิชาชีพที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้โรงเรียนยันฮีบริบาลได้กำหนดนโยบายให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มช่องทางโอกาสทางการศึกษาให้กับ นักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาต่อทางสายวิชาชีพ การบริบาลดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือ สายสนับสนุนทางการพยาบาล ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับสายงานวิชาชีพดังกล่าว และ เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนยันฮีบริบาลแล้ว สามารถประกอบอาชีพได้ทันทีในโรงพยาบาลยันฮี หรือ โรงพยาบาลชั้นนำ หรือ สถานพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ โรงเรียนยันฮีบริบาล ได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับให้เป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน จนได้รับเกียรติบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้

ได้รับการประกันคุณภาพภายในระดับ ดีมาก ประจำปี พ.ศ. 2556

ได้รับการประกันคุณภาพภายในระดับ ดีมาก ประจำปี พ.ศ. 2559

ด้วยรางวัลรับรองคุณภาพที่ได้รับมาตรฐาน มีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ ดีมาก ดังกล่าว ยืนยันได้ถึงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนยันฮีบริบาลเป็นอย่างดี โรงเรียนยันฮีบริบาลจึงมั่นใจได้ว่า ผู้เรียนจะได้รับความรู้ความสามารถและทักษะทางการพยาบาล สามารถก้าวสู่อาชีพที่มั่นคง และมีเกียรติได้ตามที่ตั้งเจตนารมณ์ไว้

ปรัชญา : มุ่งวิชาการ มีความรู้ สู่อาชีพที่มั่นคง

วิสัยทัศน์ : เราจะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ ที่มุ่งเน้นการสอน การให้ความรู้ สร้างความสามารถในวิชาการพยาบาล เพื่อก้าวสู่อาชีพที่มั่นคง และมีเกียรติ

พันธกิจ :

  1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้งภายในด้านวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ โดยก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
  2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการ
  3. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้มีความรู้ในกระบวนการสอน และสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษารวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพ
  4. พัฒนากระบวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเอื้อต่อระบบบริหารจัดการศึกษา
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ พัฒนาสื่อสารการเรียนการสอน และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่ผู้เรียน