หน้าแรก >> หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก
หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก

เน้นการปฏิบัติ และเทคนิคในการเป็นผู้ดูแลเด็กอย่างมืออาชีพ โดยตระหนักในคุณภาพของผู้ดูแลเด็กว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะดูแลเด็กให้มีคุณภาพที่จะเติบโตในสังคมไทย ในหลักสูตรจะมีวิชาต่าง ๆ ดังนี้

1. บทบาทและจรรยาบรรณของผู้ดูแลเด็ก

 • บทบาทของผู้ดูแลเด็ก
 • จรรยาของพี่เลี้ยงเด็ก
 • คุณสมบัติที่จำเป็นของพี่เลี้ยงเด็ก
 • การปฏิบัติกับเด็กตามหลักสากล

2. การดูแลเด็ก

 • พัฒนาการของเด็ก
 • การดูแลความสะอาดและส่งเสริมสุขภาพร่างกาย ปาก ฟัน
 • การประเมินการเติบโตทางด้านร่างกายของเด็ก
 • การดูแลเด็กอาบน้ำ ขับถ่าย รับประทานนม / อาหาร

3. จิตวิทยา และการพัฒนาการของเด็ก

 • จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก
 • การเรียนรู้และการสื่อภาษาของเด็ก
 • พัฒนา EQ ให้เด็ก
 • การพัฒนาการทางจิตใจของเด็กแต่ละวัย
 • การส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
 • ส่งเสริมการเล่นที่เหมาะสม

4. จิตวิทยา และการพัฒนาการของเด็ก

 • ฝึกจัดกิจกรรมและนันทนาการสำหรับเด็กแต่ละวัย

5. อาหารและโภชนาการในเด็ก

 • หลักการจัดอาหารให้ทารกและเด็ก
 • วิธีให้นมลูก
 • ฝึกใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการเตรียมอาหาร
 • การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ / น้ำนมผสม
 • การเตรียมนมให้ทารก ฝึกทำอาหารตามวัย

6. อันตรายที่เกิดกับเด็ก และการป้องกัน

 • ข้อควรระวังอันตรายสำหรับเด็กเล็ก และการป้องกัน
 • วิธีป้องกันอุบัติเหตุที่สำคัญที่อาจเกิดต่อเด็กวัยต่างๆ

7. อันตรายที่เกิดกับเด็ก และการป้องกัน

 • การทำความสะอาดเครื่องใช้เด็ก และการเก็บรักษา
 • การทำความสะอาดของเล่น
 • การทำความสะอาดขวดนม และขวดน้ำ

8. การใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

9. การดูแลสุขภาพเด็กเล็ก

 • ปัญหาสุขภาพเด็กที่พบบ่อย
 • การรับวัคซีนป้องกันโรคขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ: หลักสูตร การดูแลเด็กเล็กรับรองโดยกระทรวงศึกษาฯ