หลักสูตรการเรียนการสอนทั้งหมด
หลักสูตรการเรียนการสอนทั้งหมด

หลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุตระหนักถึงการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ

หลักสูตร การดูแลเด็กเล็ก

หลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติ และเทคนิคในการเป็นผู้ดูแลเด็กอย่างมืออาชีพ และเหมาะสมในการประกอบอาชีพ โดยตระหนักในคุณภาพของผู้ดูแลเด็ก

หลักสูตร อื่นๆ

หลักสูตรผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด, หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลห้องฉุกเฉิน, หลักสูตรผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค, หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์

หลักสูตร ผู้ช่วยทันตแพทย์

หลักสูตรนี้จะได้รับความรู้และความชำนาญในการเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ ทำฟัน การตรวจช่องปาก เช่น การส่งเครื่องมือ,การตรวจฟัน เป็นต้น

หลักสูตรการฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วย 3 เดือน

โดยมีหลักสูตรฝึกภาคปฏิบัติที่โรงพยาบาลยันฮี ในหน่วยงานเฉพาะทางตามความรู้ความสามารถ และความสมัครใจของผู้เรียน ซึ่งการเรียนการสอนจะเน้นคุณภาพจากอาจารย์ที่เป็นแพทย์ พยาบาลโดยตรง ปฏิบัติงานจริงในหอผู้ป่วยและแผนกต่างๆในโรงพยาบาลยันฮี

วิชาเสริมพิเศษ เพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพ

1. กายวิภาค และสรีรวิทยา 2. ความรู้เรื่องยา และเวชกรรม 3. การสื่อสารเบื้องต้นด้วยภาษาอังกฤษ