หน้าแรก >> หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ
หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ให้ได้รับความดูแลที่ปลอดภัย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านความรู้ ด้านเจตคติ และด้านการปฏิบัติไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในการเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้ ผู้ช่วยพยาบาลที่มีมาตราฐาน ในหลักสูตรจึงมีการเรียนการสอน วิชาต่างๆ ดังนี้

1. บทบาทและจรรยาบรรณของผู้ดูแลผู้สูงอายุ

 • เพื่อให้เข้าใจหลักจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
 • เพื่อให้เข้าใจหลักจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ

2. หลักการดูแลผู้สูงอายุ

 • สุขภาพกายของผู้สูงอายุ
 • การดูแลเพื่อความสุขสบายและปลอดภัยของผู้สูงอายุ
 • สุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
 • การช่วยฝึกกิจวัตรประจำวันให้แก้ผู้สูงอายุ

3. จิตวิทยาผู้สูงอายุ

 • การเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
 • ปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
 • การส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
 • อารมณ์ของผู้สูงอายุ
 • การแก้ไขปัญหา

4. กิจกรรม และนันทนาการของผู้สูงอายุ

 • ฝึกทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกับผู้สูงอายุ
 • การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

5. อาหารผู้สูงอายุ

 • อาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
 • การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาการรับประทานอาหาร
 • การฝึกทำอาหารให้แก่ผู้สูงอายุ

6. จิตวิทยาผู้สูงอายุ

 • การดูแลทำความสะอาดบ้าน ที่พักอาศัย,ที่ผู้สูงอายุอยู่อาศัย
 • การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำความสะอาดบ้าน
 • การวางแผนใช้ทรัพยากรในการทำความสะอาด

7. กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาเบื้องต้น

หมายเหตุ: การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำความสะอาดบ้าน