หน้าแรก >> หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์
หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์

หลักสูตรนี้จะได้รับความรู้และความชำนาญในการเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ ทำฟัน การตรวจช่องปาก เช่น การส่งเครื่องมือ,การตรวจฟัน เป็นต้นซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานที่มีการผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ในแต่ละปี ไม่เพียงพอ กับความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้ต้องมีการเรียนรู้เพื่อรองรับการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นของทันตแพทย์ในอนาคต

จบแล้วต่อยอดเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์

โครงสร้างหลักสูตร

  • ความรู้พื้นฐานด้านสรีระของช่องปาก
  • เรียนรู้เครื่องมือทางทันตกรรม
  • เทคนิคการป้องกันการติดเชื้อ
  • ความรู้เรื่องโรคทางทันตกรรม
  • เทคนิคการเข้าช่วยแพทย์ทำหัตถการ