หน้าแรก >> หลักสูตรอื่นๆ
หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

จบแล้วต่อยอดเป็นผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

โครงสร้างหลักสูตร

 • ความรู้เรื่องกลุ่มโรคที่ต้องทำกายภาพ
 • การช่วยทำกายภาพบำบัด
  • จัดท่าผู้ป่วย
  • การช่วยผู้ป่วยออกกำลังกาย
  • การใส่เครื่องช่วยพยุง
  • การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลห้องฉุกเฉิน

จบแล้วต่อยอดเป็นผู้ช่วยพยาบาลห้องฉุกเฉิน

โครงสร้างหลักสูตร

 • ความรู้เรื่องกลุ่มโรคที่ต้องทำกายภาพ
 • การช่วยพยาบาลในการทำปฐมพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ
 • การคัดกรองและแล้วประเมินผู้ช่วยเบื้องต้น
 • ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือแพทย์

หลักสูตรผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

จบแล้วต่อยอดเป็นผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

โครงสร้างหลักสูตร

 • การเตรียมความพร้อมผู้ป่วย งานบริการรังสี
 • คำศัพท์เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางรังสี
 • ความปลอดภัยทางรังสี
 • การเตรียมและดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ทางรังสี
 • หลักการจัดท่าเอกซเรย์