หน้าแรก >> หลักสูตรเสริมพิเศษ เพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพ
หลักสูตรเสริมพิเศษ เพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพ

1. กายวิภาคและสรีรวิทยา

กายวิภาคและสรีรวิทยา เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้าง และความสัมพันธ์กันของส่วนต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งการเรียนการสอนวิชานี้ มีการบรรยายทางกายวิภาคและสรีรวิทยาซึ่งจะเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้นักเรียนนั้นมีประสิทธิภาพและการป้องกันดูแลสุขภาพของเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ให้มีชีวิตอันยืนยาวต่อไป

2. ความรู้เรื่องยาและเวชกรรม

หลักสูตรในระดับผู้ช่วยเหลือคนไข้ ในวิชาความรู้เรื่องยาและเวชกรรม จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องยา ให้มีความสามารถเกี่ยวกับวิธีการใช้ยา รู้ชื่อยา บอกวิธีใช้ยาได้ โดยต้องใช้ให้ถูกคน ถูกโรค ถูกทาง ถูกวิธี ถูกเวลา และถูกขนาด ข้อห้าม ข้อควรระวังในการใช้ยาแต่ละชนิด ยาทุกชนิดมีวันหมดอายุ

3. การสื่อสารเบื้องต้นด้วยภาษาอังกฤษ

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารค้นคว้าและเป็นแนวทางพัฒนาสร้าง ความสำคัญของภาษาอังกฤษ ความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น

4. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อชีวิตมากมายโดยเฉพาะในการทำงานที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสารหรือการบันทึกข้อมูลรายละเอียดสำคัญต่างๆ และการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น เน้นการสอนแบบภาคปฏิบัติเมื่อเรียนจบสามารถนำไปใช้งานได้จริง

5. เสริมบุคลิกภาพและจิตสำนึกด้านการบริการ

บุคลิกภาพที่ดีเป็นเสน่ห์ติดตัวตลอดชีวิต และการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในงานบริการ บุคลิกภาพที่ดูดี ทั้งบุคลิกภาพภายใน และบุคลิกภาพภายนอก ล้วนนำไปสู่พื้นฐานของงานบริการที่ดี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเองและนำไปสู่ความสำเร็จ

ทัศนศึกษา / ดูงานนอกสถานท

การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในห้องเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม สามารถให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ การไปเยี่ยมมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม (บ้านศรีนครินทร์) นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ในการดูแลเด็ก ทั้งได้รับความสนุกและความรู้ ซึ่งนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้