การฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วย 3 เดือน
ภาพกิจกรรมการเรียน การฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วย 3 เดือน