ปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา

 

รุ่น วันที่ลงทะเบียน เปิดเรียน หลักสูตรเด็กเล็ก หลักสูตรผู้สูงอายุ
26 ส.19 ม.ค.62 ศ.25 ม.ค.62 25 ม.ค.62 – 19 เม.ย.62 24 เม.ย.62 – 19 ก.ค.62
27 ส.20 เม.ย.62 พฤ.25 เม.ย.62 25 เม.ย.62 – 19 ก.ค.62 24 ก.ค.62 – 18 ต.ค.62
28 ส.20 ก.ค.62 พฤ.25 ก.ค.62 25 ก.ค.62 – 18 ต.ค.62 24 ต.ค.62 – 18 ม.ค.63
29 ส.19 ต.ค.62 ศ.25 ต.ค.62 25 ต.ค.62 – 17 ม.ค.63 24 ม.ค.63 – 17 เม.ย.63