ปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
รุ่น วันที่ลงทะเบียน เปิดเรียน หลักสูตรเด็กเล็ก หลักสูตรผู้สูงอายุ
29 ส.19 ต.ค.62 ศ.25 ต.ค.62 25 ต.ค.62 – 17 ม.ค.63 24 ม.ค.63 – 17 เม.ย.63
30 ส.18 ม.ค.63 ศ.24 ม.ค.63 24 ม.ค.63 – 17 เม.ย.63 24 เม.ย.63 – 17 ก.ค.63
31 ส.18 เม.ย.63 ศ.24 เม.ย.63 24 เม.ย.63 – 17 ก.ค.63 24 ก.ค.63 – 16 ต.ค.63
32 ส.18 ก.ค.63 ศ.24 ก.ค.63 24 ก.ค.63 – 16 ต.ค.63 22 ต.ค.63 – 15 ม.ค.64
33 ส.17 ต.ค.63 พฤ.22 ต.ค.63 22 ต.ค.63 – 15 ม.ค.64 22 ม.ค.64 – 23 เม.ย.64