หลักสูตรการเรียนการสอน
หลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ

     การดูแลผู้สูงอายุตระหนักถึงการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ให้ได้รับความดูแลที่ปลอดภัย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านความรู้ ด้านเจตคติ และด้านการปฏิบัติไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีการติดตามการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จ ให้มีความรู้ความสามารถที่ดีขึ้นดังนี้

 1. บทบาทและจรรยาบรรณของผู้ดูแลผู้สูงอายุ

  • บริหารงานโดยทีมงานโรงพยาบาลยันฮี
  • ปัญหาสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุ

   

 2. หลักการดูแลผู้สูงอายุ

  • สุขภาพของผู้สูงอายุ
  • ปัญหาสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
  • การดูแลเพื่อความสุขสบายและปลอดภัยของผู้สูงอายุ

   

 3. จิตวิทยาผู้สูงอายุ

  • การเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
  • อารมณ์ของผู้สูงอายุ
  • ปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
  • การแก้ไขปัญหา
  • การส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
  • การดูแลผู้สูงอายุ

 4. กิจกรรม และนันทนาการของผู้สูงอายุ

  • ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ
  • การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
  • ปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
  • การบริหารกล้ามเนื้อและข้อต่าง
 5. อาหารผู้สูงอายุ

  • การส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกายด้วยโภชนาการ
  • อาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
  • การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาการรับประทานอาหาร

   

 6. การทำความสะอาดและเก็บรักษาอุปกรณ์ภายในบ้าน

  • การทำความสะอาดบ้านและบริเวณ
  • การวางแผนใช้ทรัพยากรในการทำความสะอาด
  • การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำความสะอาดบ้าน

 7. กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาเบื้องต้น

  • ระบบโครงร่างของร่างกาย
  • ระบบกล้ามเนื้อ
  • ระบบประสาท
  • ระบบไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลือง
  • ระบบหายใจ
  • ระบบทางเดินอาหาร
  • ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
  • ระบบอวัยวะสืบพันธุ์
  • ระบบต่อมไร้ท่อ
  • สุขอนามัยพื้นฐาน
  • หลักการใช้สุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ
  • หลักการกินอาหาร และการดำเนินชีวิตที่ถูกสุขลักษณะ
  • การดูแลสุขภาพ
  • แนวทางและหลักการสำคัญการรักษาสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งตนเองและผู้อื่น
  • สุขภาพจิต
  • สุขภาพกาย
  • การออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม