หลักสูตรการเรียนการสอน
หลักสูตร การดูแลเด็กเล็ก

         หลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติ และเทคนิคในการเป็นผู้ดูแลเด็กอย่างมืออาชีพ และเหมาะสมในการประกอบอาชีพ โดยตระหนักในคุณภาพของผู้ดูแลเด็ก ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะดูแลเด็กให้มีคุณภาพที่จะเติบโตในสังคมไทย ต่อไป ดังนี้

 1. บทบาทและจรรยาบรรณของผู้ดูแลเด็ก
  • บทบาทของผู้ดูแลเด็ก
  • คุณสมบัติที่จำเป็นของพี่เลี้ยงเด็ก
  • หน้าที่พื้นฐานของพี่เลี้ยงที่ดี
  • จรรยาของพี่เลี้ยงเด็ก
  • การปฏิบัติกับเด็กตามหลักสากล
  • การพัฒนาเเละฝึกฝนตนเอง
  • การสร้างความคิดทางบวก
  • การจัดเวลาและงานเลี้ยงเด็ก

 2. หลักการดูแลเด็ก
  • ความสำคัญของการพัฒนาเด็ก
  • การประเมินการเติบโตทางด้านร่างกายของเด็ก
  • การดูแลความสะอาดเละส่งเสริมสุขภาพร่างดาย ปาก ฟัน
 3. จิตวิทยา และการพัฒนาการของเด็ก
  • จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก
  • จิตวิทยาการพัฒนาการตามอายุของเด็ก
  • จิตวิทยาครอบครัว
  • จิตวิทยาการดูแลเด็กแต่ละวัย
  • จิตวิทยาในการเรียนรู้และการสื่อภาษาของเด็ก
  • พัฒนาการของเด็ก
  • การส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
  • การส่งเสริมความต้องการของเด็กที่เหมาะสม
  • พัฒนา EQ ให้เด็ก
  • ส่งเสริมการเล่นที่เหมาะสม
  • การกระตุ้นและสนับสนุนให้เด็กเกิดกาเรียนรู้
  • การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
  • การพัฒนาเกี่ยวกับการได้ยิน การมองเห็น การพูด
 4. กิจกรรม และนันทนาการสำหรับเด็ก
  • ความสำคัญของกิจกรรมและนันทนาการ
  • การจัดกิจกรรมและนันทนาการสำหรับเด็กแต่ละวัย
  • ข้อควรคำนึงถึงในการจัดกิจกรรม และนันทนาการสำหรับเด็ก
 5. อาหารและโภชนาการในเด็ก
  • หลักการจัดอาหารให็เด็ก
  • อาหารทารก
  • การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  • วิธีให้นมลูก
  • การเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมผสม
  • การเตรียมนมให้ทารก
  • อาหารตามวัย
  • อุปกรณ์เสริมสำหรับการเตรียมอาหาร

 6. อันตรายที่เกิดกับเด็ก และการป้องกัน
  • อันตรายที่เกิดขึ้นกับเด็กและการป้องกัน
  • ขอควรระวังอันตรายสำหรับเด็กเล็ก
  • ของเล่นที่มักเกิดอันตราย
  • อันตรายที่มักเกิดขึ้นกับเด็กวัยต่างๆและการป้องกัน
  • วิธีป้องกันอุบัติเหตุที่สำคัญที่อาจเกิดต่อเด็กวัยต่างๆ
 7. การทำความสะอาดและเก็บรักษาอุปกรณ์ภายในบ้าน
  • การทำความสะอาดเครื่งใช้เด็ก
  • วิธีการเก็บรักษา
  • การทำความสะอาดขวดนม และขวดน้ำ
  • การทำความสะอาดของเล่น
  • การทำความสะอาดที่นอน เตียงนอน ผ้าห่ม
 8. การใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • การฟัง
  • การพูด
  • การอ่าน

 9. กฎหมายแรงงาน
  • กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
  • สิทธิของผู้ป่วย
  • การทำความสะอาดขวดนม และขวดน้ำ
 10. การดูแลสุขภาพเด็กเล็ก
  • ปัญหาสุขภาพเด็กที่พบบ่อย
  • การดูแลเด็กเบื้องตน
  • สาเหตุที่ทำให้เกิด
  • การรับวัคซีนป้องกันโรคขั้นพื้นฐาน