หลักสูตรการเรียนการสอน
หลักสูตร การดูแลเด็กเล็ก

    หลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติ และเทคนิคในการเป็นผู้ดูแลเด็กอย่างมืออาชีพ และเหมาะสมในการประกอบอาชีพ โดยตระหนักในคุณภาพของผู้ดูแลเด็กว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะดูแลเด็กให้มีคุณภาพที่จะเติบโตในสังคมไทย ต่อไป ดังนี้

 

1. บทบาทและจรรยาบรรณของผู้ดูแลเด็ก

 • บทบาทของผู้ดูแลเด็ก
 • คุณสมบัติที่จำเป็นของพี่เลี้ยงเด็ก
 • จรรยาของพี่เลี้ยงเด็ก
 • การปฏิบัติกับเด็กตามหลักสากล
 • การพัฒนาเเละฝึกฝนตนเอง
 • การสร้างความคิดทางบวก
 • การจัดเวลาและงานเลี้ยงเด็ก

2.หลัการดูแลเด็ก

 • ความสำคัญของการพัฒนาเด็ก
 • การประเมินการเติบโตทางด้านร่างกายของเด็ก
 • การดูแลความสะอาดและส่งเสริมสุขภาพร่างกาย ปาก ฟัน

3.จิตวิทยา และการพัฒนาการของเด็ก

 • จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก
 • จิตวิทยาการพัฒนาการตามอายุของเด็ก
 • จิตวิทยาครอบครัว
 • จิตวิทยาการดูแลเด็กแต่ละวัย
 • จิตวิทยาในการเรียนรู้และการสื่อภาษาของเด็ก
 • พัฒนาการของเด็ก
 • การส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
 • การส่งเสริมความต้องการของเด็กที่เหมาะสม
 • พัฒนา EQ ให้เด็ก
 • ส่งเสริมการเล่นที่เหมาะสม
 • การกระตุ้นและสนับสนุนให้เด็กเกิดการเรียนรู้
 • การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
 • การพัฒนาเกี่ยวกับการได้ยิน การมองเห็น การพูด

4.กิจกรรม และนันทนาการสำหรับเด็ก

 • ความสำคัญของกิจกรรมและนันทนาการ
 • การจัดกิจกรรมและนันทนาการสำหรับเด็กแต่ละวัย
 • ข้อควรคำนึงถึงในการจัดกิจกรรม และนันทนาการสำหรับเด็ก

5.อาหารและโภชนาการในเด็ก

 • หลักการจัดอาหารให้เด็ก
 • อาหารทารก
 • การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • วิธีให้นมลูก
 • การเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมผสม
 • การเตรียมนมให้ทารก
 • อาหารตามวัย
 • อุปกรณ์เสริมสำหรับการเตรียมอาหาร

6. อันตรายที่เกิดกับเด็ก และการป้องกัน

 • อันตรายที่เกิดขึ้นกับเด็กและการป้องกัน
 • ขอควรระวังอันตรายสำหรับเด็กเล็ก
 • ของเล่นที่มักเกิดอันตราย
 • อันตรายที่มักเกิดขึ้นกับเด็กวัยต่างๆและการป้องกัน
 • วิธีป้องกันอุบัติเหตุที่สำคัญที่อาจเกิดต่อเด็กวัยต่างๆ

7.การทำความสะอาดและเก็บรักษาอุปกรณ์ภายในบ้าน

 • การทำความสะอาดเครื่องใช้เด็ก
 • วิธีการเก็บรักษา
 • การทำความสะอาดขวดนม และขวดน้ำ
 • การทำความสะอาดของเล่น
 • การทำความสะอาดที่นอน เตียงนอน ผ้าห่ม

8.การใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 • การฟัง
 • การพูด
 • การอ่าน
 • กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
 • สิทธิของผู้ป่วย
 • การทำความสะอาดขวดนม และขวดน้ำ

9.การดูแลสุขภาพเด็กเล็ก

 • ปัญหาสุขภาพเด็กที่พบบ่อย
 • การดูแลเด็กเบื้องตน
 • สาเหตุที่ทำให้เกิด
 • การรับวัคซีนป้องกันโรคขั้นพื้นฐาน