หลักสูตรการเรียนการสอน
หลักสูตร การฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วย 3 เดือน

          โดยมีหลักสูตรฝึกภาคปฏิบัติที่โรงพยาบาลยันฮี ในหน่วยงานเฉพาะทางตามความรู้ความสามารถ และความสมัครใจของผู้เรียน ซึ่งการเรียนการสอนจะเน้นคุณภาพจากอาจารย์ที่เป็นแพทย์ พยาบาลโดยตรง ปฏิบัติงานจริงในหอผู้ป่วยและแผนกต่างๆในโรงพยาบาลยันฮี ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในการทำงานเกี่ยวกับการทำงานจริงทราบถึงวิถีของคนทำงาน โดยผู้เรียนจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 100 บาท สำหรับฝึกงานภาคปฎิบัติ 3 เดือนที่โรงพยาบาลยันฮี อาทิเช่น

 • ศูนย์กุมารเวช
 • ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
 • ศูนย์ทันตกรรม
 • ศูนย์การรักษาผู้ป่วยนอก
 • ศูนย์ผิวหนัง
 • ศูนย์รักษาด้านความงาม
 • แผนกห้องยา
 • แผนกรังสี
 • แผนกกายภาพบำบัด
 • แผนกห้องผ่าตัด
 • แผนกห้องฉุกเฉิน เป็นต้น