หลักสูตรการเรียนการสอน
หลักสูตรการฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วย 3 เดือน

          โดยมีหลักสูตรฝึกภาคปฏิบัติที่โรงพยาบาลยันฮี ในหน่วยงานเฉพาะทางตามความรู้ความสามารถ และความสมัครใจของผู้เรียน ซึ่งการเรียนการสอนจะเน้นคุณภาพจากอาจารย์ที่เป็นแพทย์ พยาบาลโดยตรง ปฏิบัติงานจริงในหอผู้ป่วยและแผนกต่างๆในโรงพยาบาลยันฮี ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในการทำงานเกี่ยวกับการทำงานจริงทราบถึงวิถีของคนทำงาน โดยผู้เรียนจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 100 บาท สำหรับฝึกงานภาคปฎิบัติ 3 เดือนที่โรงพยาบาลยันฮี อาทิเช่น

  • ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
  • ศูนย์ทันตกรรม
  • ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
  • ศูนย์ผิวหนัง
  • ห้องผ่าตัด
  • ห้องคลอด เป็นต้น