หลักสูตรการเรียนการสอน
หลักสูตร ผู้ช่วยทันตแพทย์

            หลักสูตรนี้จะได้รับความรู้และความชำนาญในการเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ ทำฟัน การตรวจช่องปาก เช่น การส่งเครื่องมือ,การตรวจฟัน เป็นต้นซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานที่มีการผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ในแต่ละปี ไม่เพียงพอ กับความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้ต้องมีการเรียนรู้เพื่อรองรับการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นของทันตแพทย์ในอนาคต