หลักสูตรการเรียนการสอน
หลักสูตร อื่นๆ

หลักสูตรผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

 • จบแล้วต่อยอดเป็นผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
 • โครงสร้างหลักสูตร
  • ความรู้เรื่องกลุ่มโรคที่ต้องทำกายภาพ
  • การช่วยทำกายภาพบำบัด
   • จัดท่าผู้ป่วย
   • การช่วยผู้ป่วยออกกำลังกาย
   • การใส่เครื่องช่วยพยุง
   • การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลห้องฉุกเฉิน

 • จบแล้วต่อยอดเป็นผู้ช่วยพยาบาลห้องฉุกเฉิน
 • โครงสร้างหลักสูตร
  • ความรู้เกี่ยวกับโรคและภาวะฉุกเฉิน
  • การคัดกรองและแล้วประเมินผู้ช่วยเบื้องต้น
  • การช่วยพยาบาลในการทำปฐมพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ
  • ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือแพทย์

หลักสูตรผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

 • จบแล้วต่อยอดเป็นผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค
 • โครงสร้างหลักสูตร
  • การเตรียมความพร้อมผู้ป่วย งานบริการรังสี
  • การเตรียมและดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ทางรังสี
  • คำศัพท์เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางรังสี
  • หลักการจัดท่าเอกซเรย์
  • ความปลอดภัยทางรังสี