หลักสูตรการเรียนการสอน
หลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

     เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ให้ได้รับความดูแลที่ปลอดภัย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านความรู้ ด้านเจตคติ และด้านการปฏิบัติไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในการเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้ ผู้ช่วยพยาบาลที่มีมาตราฐาน ในหลักสูตรจึงมีการเรียนการสอน วิชาต่างๆ ดังนี้

 1. บทบาทและจรรยาบรรณของผู้ดูแลผู้สูงอายุ

  • เพื่อให้เข้าใจหลักจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
  • บทบาทหน้าที่ของงานดูแลผู้สูงอายุ

   

 2. หลักการดูแลผู้สูงอายุ

  • สุขภาพกายของผู้สูงอายุ
  • สุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
  • การดูแลเพื่อความสุขสบายและปลอดภัยของผู้สูงอายุ
  • การช่วยฝึกกิจวัตรประจำวันให้แก้ผู้สูงอายุ

   

 3. จิตวิทยาผู้สูงอายุ

  • การเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
  • อารมณ์ของผู้สูงอายุ
  • ปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
  • การแก้ไขปัญหา
  • การส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
 4. กิจกรรม และนันทนาการของผู้สูงอายุ

  • ฝึกทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกับผู้สูงอายุ
  • การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
 5. อาหารผู้สูงอายุ

  • อาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
  • การฝึกทำอาหารให้แก่ผู้สูงอายุ
  • การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาการรับประทานอาหาร

   

 6. การทำความสะอาดและเก็บรักษาอุปกรณ์ภายในบ้าน

  • การดูแลทำความสะอาดบ้าน ที่พักอาศัย,ที่ผู้สูงอายุอยู่อาศัย
  • การวางแผนใช้ทรัพยากรในการทำความสะอาด
  • การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำความสะอาดบ้าน
 7. กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาเบื้องต้น

* หมายเหตุ: หลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุรับรองโดยกระทรวงสาธารสุข