เรียนจบแล้ว ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไป
เรียนจบแล้ว ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไป

                เมื่อสำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนยันฮีบริบาล อนาคตที่สดใสและโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานพร้อมเปิดรอคุณอยู่ คุณไม่จำเป็นต้องแก่งแย่งแข่งขันเพื่อหางานทำ เนื่องจากผู้เรียนที่จบจากโรงเรียนยันฮีบริบาล สามารถ “ทำงานได้ทันที” ที่ โรงพยาบาลยันฮี หรือ โรงพยาบาลชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน หรือ สถานพยาบาล หรือ คลินิกต่างๆทั่วประเทศ 

                ปัจจุบันผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนยันฮีบริบาล เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ทุกหลักสูตรเป็นที่ต้องการของทุกโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ เนื่องจากผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพในสายงานด้านการพยาบาล ด้านการเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้ ผู้ช่วยพยาบาล หรือ งานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยตลอดระยะเวลาของหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน ที่ประกอบด้วยการเรียนภาคทฤษฎี 3 เดือน และภาคปฏิบัติ 3 เดือน รวมจำนวนชั่วโมงเรียนทั้งสิ้น 840 ชั่วโมงนั้น ผู้เรียนจะได้รับความรู้อย่างครบถ้วนในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ นอกจากนั้นผู้เรียนยังได้เรียนหลักสูตรเสริมพิเศษที่ตรงกับสายงานอาชีพเพิ่มเติม โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนเพิ่ม เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่จะนำความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการทำงานจริง เช่น วิชาภาษาอังกฤษ สอนโดยเจ้าของภาษา, วิชาความรู้เบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์ ผู้เรียนจะได้เรียนและฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์จริง , คอร์สเรียนแต่งหน้า/ฝึกบุคลิกภาพ ผู้เรียนจะได้ฝึกแต่งหน้าและฝึกบุคลิกภาพกับครูมืออาชีพ เป็นต้น ดังนั้น เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนยันฮีบริบาล จึงสามารถทำงานในตำแหน่งต่างๆ ซึ่งมีให้เลือกมากมาย ทั้งด้านการบริบาล และ ด้านการสนับสนุนทางการแพทย์ อาทิ

 

 • ผู้ช่วยการพยาบาล
 • ผู้ช่วยแพทย์
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์
 • ผู้ช่วยห้องผ่าตัด
 • ผู้ช่วยห้องฉุกเฉิน
 • ผู้ช่วยเภสัชกร
 • ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
 • ผู้ช่วยศูนย์ความงาม
 • ผู้ช่วยนักเทคนิค
 • ผู้ช่วยนักรังสี
 • ศูนย์ผู้สูงอายุ

        ด้วยศักยภาพความพร้อมของผู้ที่เรียนจบจากโรงเรียนยันฮีบริบาล บวกกับความต้องการของตลาดแรงงาน จึงรับประกันว่าผู้เรียนจะมีงานทำทันทีทุกคน 100 % ไม่ต้องกังวลว่าจะตกงาน และมีรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน จนกล่าวได้ว่าเมื่อเข้ามาสู่สายงานอาชีพทางการพยาบาล คุณจะมี “รายได้ดี มีอาชีพมั่นคง” เป็นหลักประกันในอนาคตได้ไม่ยาก

        ปัจจุบัน หากเรียนจบและเข้าทำงานที่โรงพยาบาลยันฮีจะมีรายได้เฉลี่ย 15,000 บาทต่อเดือน และยังได้รับสิทธิ์สวัสดิการต่างๆ อาทิ สิทธิรักษาพยาบาล, การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เช่น ผู้ช่วยพยาบาล (PN) เป็นต้น นับเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ดี และสามารถหารายได้เสริมจากงานหลักด้วยการดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการอย่างสูงในปัจจุบัน เนื่องจากสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแลในส่วนนี้อยู่มาก เป็นการเพิ่มรายได้นอกเหนือจากงานประจำ

       ส่วนในด้านความมั่นคงของอาชีพ ผู้เรียนจบจากโรงเรียนยันฮีบริบาลนับว่าอยู่ในสายงานอาชีพที่มีความมั่นคงสูงมาก ด้วยความต้องการบุคลากรทางการพยาบาลในตลาดแรงงานบ้านเรายังต่อยอดไปได้อีกหลากหลายภาคส่วน ดังนี้

 • ทำงานในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ
 • ทำงานในโรงพยาบาลรัฐบาลชั้นนำ หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • ทำงานเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุตามบ้านโดยทำเป็นงานประจำหรือครั้งคราวเพื่อหารายได้เสริมจากงานหลัก
 • ทำงานในคลินิกต่างๆ อาทิ คลินิกเวชกรรม, คลินิกศัลยกรรมความงาม เป็นต้น
 • ทำงานในโรงเรียนอนุบาล หรือเนอสเซอรี่
 • ทำงานในโรงงานผลิตยา, บริษัทยา, ร้านขายยาต่างๆ
 • ทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจ อาทิ ศูนย์ความงาม สปา เป็นต้น

        “ เรียนจบแล้ว ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไป ” คือมีโอกาสเปิดกว้างมากขึ้นในการมีงานทำ มีรายได้ และอาชีพที่มั่นคง เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับตัวคุณและคนในครอบครัว