ความรู้
ชนะเลิศการประกวดเรียงความวันพ่อแห่งชาติ
        โรงเรียนยันฮีบริบาล เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และเข้าร่วมประกวดคำขวัญและเรียงความ ซึ่งมีนักเรียนได้รับรางวัลการประกวดแต่งคำขวัญ และเขียนเรียงความดีเด่น ได้แก่ นางสาวณัฐธิดา พระบุญมี ชนะเลิศการประกวดเรียงความ และนางสาวปาริชาติ ดีมาก ชนะเลิศการประกวดคำขวัญ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560