ความรู้
รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานสากล

ด้วยมาตรฐานการศึกษาที่ได้รับการยอมรับด้วยดีมาโดยตลอด โรงเรียนยันฮีบริบาล จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานสากล มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยโดยมีทพญ.ลดาวดี สัมฤทธิวณิชชา ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนยันฮีบริบาล เข้ารับโล่และเกียรติบัตรกับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560