ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โรงเรียนยันฮีบริบาล เตรียมความพร้อมเปิดเรียน สร้างโอกาศทางการศึกษา และอาชีพที่มั่นคง วันที่ 19 พ.ย.64 เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และคณะผู้บริหารโรงเรียนยันฮีบริบาลให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย คุณปัทมารัตน์ ทองมา พร้อมด้วย คุณนพดล มณีศรี และคุณจิรพรรณ์ พูลเอี่ยม มาตรวจเยี่ยมเพื่ออนุญาตใช้หลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำและกำหนดให้ใช้