คุณกุลฐินันท์ ประสารวงศ์
คุณกุลฐินันท์ ประสารวงศ์
  • คุณกุลฐินันท์ ประสารวงศ์

ตำแหน่ง
  • อาจารย์และผู้บริหาร
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน
  • ปี 2546 – 2552 ผู้จัดการส่วนเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลยันฮี
  • ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยันฮี