คุณจินตนา งามพรหม
คุณจินตนา งามพรหม
  • คุณจินตนา งามพรหม

ตำแหน่ง
  • อาจารย์พยาบาล
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศนียบัตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
  • ประกาศนียบัตร การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง จากสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย
ประวัติการทำงาน
  • ปี 2543-2559  พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยวิกฤติ ICU โรงพยาบาลยันฮี

  • ปี 2559-2560 พยาบาลฝึกอบรมและสอนงาน โรงพยาบาลยันฮี