คุณฐิติวดี พิณภิรมย์
คุณฐิติวดี พิณภิรมย์
  • คุณฐิติวดี พิณภิรมย์

ตำแหน่ง
  • อาจารย์พยาบาล
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
ประวัติการทำงาน
  • ปี 2536-2550 หัวหน้าแผนกห้องผ่าตัด โรงพยาบาลยันฮี
  • ปี 2550 ถึง2561  ผู้จัดการส่วนประกันสุขภาพและเหมาจ่าย โรงพยาบาลยันฮี
  • ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนพยาบาล IPD