คุณนันทวัน จินดาอินทร์
คุณนันทวัน จินดาอินทร์
  • คุณนันทวัน จินดาอินทร์

ตำแหน่ง
  • อาจารย์พิเศษ
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
ประวัติการทำงาน
  • ปี 2549-2551 หัวหน้าแผนกการตลาดในประเทศ โรงพยาบาลยันฮี
  • ปี 2551-2554 หัวหน้าฝ่ายการตลาดทั่วไป
  • ปี 2554-2558 ผู้จัดการส่วน Digital Marketing
  • ปี 2558-ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการตลาดโรงพยาบาลยันฮี