คุณวรวรรณ โกสัยสุก
คุณวรวรรณ โกสัยสุก
  • คุณวรวรรณ โกสัยสุก

ตำแหน่ง
  • อาจารย์และผู้บริหาร
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาผลิตเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประวัติการทำงาน
  • ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลยันฮี