คุณศจี วงษ์บุญชา
คุณศจี วงษ์บุญชา
  • คุณศจี วงษ์บุญชา

ตำแหน่ง
  • ผู้บริหารโรงเรียน
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  • ประกาศนียบัตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ประกาศนียบัตร ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตร งานโภชนาการและโภชนบำบัดกับระบบบริการสุขภาพ จากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
  • ประกาศนียบัตร การเตรียมความพร้อมนักกำหนดอาหารไทยสู่ประชาคมอาเซียน จากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
ประวัติการทำงาน
  • ปี 2532-2560 ผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร โรงพยาบาลยันฮี