รูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอน

กว่าจะเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้/ผู้ช่วยพยาบาล นักเรียนจะต้องเรียนวิชาต่างๆ จากครูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เริ่มต้นจาก

1. เรียนเรื่องร่างกายของเรา บรรยายโดยอาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลยันฮี โดยละเอียด สอนสนุก เข้าใจง่าย

 

2. ชมการสาธิตเทคนิคการปฏิบัติ จากอาจารย์พยาบาลเน้นเทคนิคสำคัญที่ใช้บ่อย แบบใกล้ชิด

 

3. ทดลองปฏิบัติในห้องฝึกปฏิบัติจำลอง ทางโรงเรียนได้จำลองห้องฝึกปฏิบัติจำลองให้นักเรียนทุกคนได้ทดลองปฏิบัติการช่วยเหลือคนไข้ ช่วยพยาบาลจริง ใช้อุปกรณ์ที่เป็นที่นิยมใช้ในสถานพยาบาลต่างๆ

 

4. ค้นคว้าด้วยตนเองและทำงานกลุ่มกับเพื่อนๆ ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

 

5. การลงพื้นที่ออกชุมชน เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้สัมผัสวิถีชีวิตในชุมชน ได้นำความรู้ที่สั่งสมมาตลอดหลักสูตร มาเผยแพร่สู่ชุมชน

 

6. ฝึกงานจริงที่โรงพยาบาล 3 เดือน โดยได้ฝึกปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้ ผู้ช่วยพยาบาลจริงๆ ภายใต้การกำกับดูแลของพี่ๆ เจ้าหน้าที่ในแต่ละแผนกอย่างใกล้ชิด