รูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอน

          ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

1.การบรรยาย

 • เป็นการเรียนการสอนลักษณะบรรยายเนื้อหาและหลักทฤษฎีในแต่ละวิชาให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ของแต่ละวิชาก่อนที่จะไปสู่การฝึกปฏิบัติ โดยมี Power point, Sheet หรือหนังสือประกอบการบรรยาย

 

2. รูปแบบการสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติ

 • ครูผู้สอนจะสาธิตการปฏิบัติให้นักเรียนได้จดจำรายละเอียดของการปฏิบัติให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจและจดจำขั้นตอนซึ่งจะเสริมสร้างความเข้าใจ กระตุ้นความทรงจำและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

3. รูปแบบการเลือกใช้สื่อการสอน

 • การใช้สื่อการสอนในการเรียนการสอน จะแทรกสอดอยู่ในรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบอื่นๆ ทั้งนี้จะสามารถกระตุ้น การเรียนรู้ กระตุ้นการรับรู้ส่งเสริมความเข้าใจ ในแต่ละวิชา ซึ่งจะใช้สื่อที่แตกต่างกันไป เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติจริง กระบวนการทางสมองจะมีการเรียกข้อมูลที่เคยได้เรียนรู้ย้อนกลับ และกระตุ้นกลไกการตอบสนอง การแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

4. รูปแบบการฝึกปฏิบัติหรือทำกิจกรรมการทดลอง

 • เป็นการสร้างเสริมทักษะ การบูรณาการความรู้ในการบรรยาย หรือสาธิต ให้เกิดการประมวลออกมาเป็นเทคนิคการปฏิบัติเฉพาะบุคคล เกิดกระบวนการ การแก้ไขปัญหา สามารถทำให้นักเรียนเกิดความคิดต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะพัฒนาเป็นทักษะความสามารถ ความชำนาญเฉพาะตัว

 

5. รูปแบบการ ทบทวนความรู้แบบกลุ่ม /การทำแบบทดสอบย่อย

 • รูปแบบนี้จะเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเองประเภทหนึ่ง แต่เป็นการเรียนรู้ซ้ำในกาเรียนการสอนที่ผ่านมาแล้ว เชื่อว่าจะทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาระบบความทรงจำได้ดีเยี่ยม และสามารถสรุปความคิดรวบยอดบทเรียนได้

 

6. รูปแบบการอภิปรายกลุ่มหน้าชั้นเรียน

 • เป็นการฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ ทบทวนการเรียนรู้จากการบรรยาย การทำงานเป็นทีม การต่อยอดความคิดผู้ร่วมงาน หรือเพื่อร่วมชั้นเรียน ซึ่งในการทำงานจะต้องพบกับการร่วมงานเป็นทีมเป็นประจำ นอกจากนี้สามารถนำมาเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ต่างๆไปสู่ การแก้ไขปัญหาร่วมกับได้อย่างดี อีกทั้งการอภิปรายหน้าชั้นเรียนยังสามารถส่งเสริมทักษะการสื่อสารได้ดีอีกด้วย

 

7. รูปแบบการค้นคว้าอย่างอิสระด้วยตนเอง

 • เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนรู้จักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เรียบเรียง และวางแผนการนำเสนอ ในการจัดทำรายงานหรือ Port folio สามารถกระตุ้นทั้งระบบการจัดการ วางแผน และทักษะการสื่อสาร

 

8. รูปแบบการทำ/สร้างสถานการณ์จำลอง

 • เป็นการใช้รูปแบบการสมมติสถานการณ์จำลอง ที่นักเรียนจะต้องพบในการปฏิบัติงานจริงบ่อยครั้ง และแสดงบทบาทสมมติ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการจำ ดังนั้นเมื่อนักเรียนจะต้องพบกับสถานการณ์จริงจะสามารถนำมาใช้ได้แบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ในการเรียนการสอนจะมีการสร้างบทสนทนาให้เกิดทักษะการสื่อสารที่ถูกต้องให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง

 

9. รูปแบบการสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต

 • เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสอนให้นักเรียนรู้จักวิธีค้นคว้าหาข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงกับความต้องการ หลังจากนั้นนักเรียนจะสรุปใจความสำคัญ และนำเสนอให้เพื่อร่วมชั้นเรียนเข้าใจ

 

          การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ให้แก่นักเรียนเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน ได้แก่

 • การออกชุมชนแสงทอง เพื่อให้ความรู้ สุขศึกษาแก่ชุมชน
 • การบำเพ็ญประโยชน์ที่บ้านเด็กอ่อน
 • การร่วมโครงการบริจาคโลหิตให้เลือดให้ชีวิต
 • การจัดงานรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์
 • การทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา

 

2. ผลที่ได้รับ จากการจัดกิจกรรมในแต่ละรุ่น

 • มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
 • กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 • ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
 • รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
 • มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
 • เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
 • มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 • มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ
 • รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ
 • คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง