อนาคตเราเลือกได้
อนาคตเราเลือกได้

 

โรงเรียนยันฮีบริบาล เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตกรรม ผู้ช่วยแพทย์ศูนย์ความงาม หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน อนาคตน้องเลือกได้